УСЛОВИ ЗА ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМАТА

Право на учество на програмата имаат само редовни СТУДЕНТИ, со уредно заверен семестар, кои редовно полагаат испити и ги исполнуваат следните услови:

  1.  имаат најмалку 18, а најмногу 28 години
  2. зборуваат англиски јазик во мера потребна за комуникација
  3. да се толерантни, флексибилни, одговорни, прилагодливи, совесни, вредни….

Напомена: Критериумите за добивање Ј-1 виза зависат од регулативите на програмата и конзулатот на САД.