Документи

Како да се пријавите на Job Placement option

Со пријавата за програмата задолжително се доставуваат и следните документи:

 • потврда за платени трошоци за пријавување ,
 • 1 фотографија пасошки формат,
 • потврда за редовен студент (оригинал ), и преведена од судски преведувач,
 • копија од првата страна на пасошот,
 • копии од претходни визи за САД (доколку ги имате)

 

Како да се пријавите на Self Placement option

Со пријавата за програмата задолжително се доставуваат и следните документи:

 • потврда за платени трошоци за пријавување ,
 • 1 фотографија пасошки формат,
 • потврда за редовен студент (оригинал ), и преведена од судски преведувач,
 • копија од првата страна на пасошот,
 • копии од претходни визи за САД (доколку ги имате)
 • Work Employment agreement пополнет и потпишан од работодавецот и кандидатот