Oсигурување

Патничко здравствено осигурување

Патничкото осигурување Ви овозможува потполна и и сигурна заштита додека сте на патувања и привремен престој во странство, во случај на ненадејни болести или несреќен случај. На тој начин , целосната грижа за Вас ја превземаме ние.

 

Трошоците за медицинските, патнички и правни асистенции се многу високи во странство , така да со купување на полиса за патничко осигурување обезбедувате да во случај на болест или несреќен случај наведените трошоци ги плати осигурителната компанија наместо Вас.

 

Наш партнер е осигурителното друштво Winner( www.winner.mk)

Калкулатор – https://www.winner.mk/kalkulatori